Rare Dattatreya Gauri Shankar Rudraksha – Collector Size – 10 Mukhi

Available: In stock

Collector Dattatreya Gowri Shankar Rudraksha – Nepal – Lab Certified – 10 Mukhi

Dimension : 34 mm – 35 mm

 

$ 108.75