Rare Dattatreya Gauri Shankar Rudraksha – Collector Size – 11 Mukhi

Available: In stock

Collector Dattatreya Gowri Shankar Rudraksha – Nepal – Lab Certified – 11 Mukhi

Dimension : 35 mm – 36 mm

 

$ 108.00