Rare 20 Mukhi Gauri Shankar Rudraksha

Available: In stock

Twenty Face Gauri Shankar Rudraksha – Java – Lab Certified

Dimension : 21 mm – 22 mm

 25,000.00