Rare Keshava

Keshava Shaligram / Keshav Salagram Thumb Rule : Rectangular Shape / Shankha Shape , Two Circulars