Sold Out

Vaikuntha Shaligram

Available: Out stock

Adwaitya Shweta Laxmi Kalpavriksha Sudarshan Vaikuntha Shaligram

Single chakra  ,mark of lotus lines , vanamala and kalpavriksha.

 0.00

Out of stock

Description

Product Name : Vaikuntha Shaligram

Origin :  Gandaki River Nepal

Weight : 36  gm

Dimension : 1.20 inches * 1.20 inches

Lakshan Shaloka :

vaikuNTham nIlavarNAbham cakramekam tathAmbujam| (ambujam cakravisheShaNam| jalajacakravAnayam)

Meaning :

Shaligram having blue color; single lotus chakra; lotus sign , is known as Vaikuntha Shaligram

Lakshan Shaloka :

vaikuNThO maNivarNAbhO vAmapArshvaika cakraka:| dvAropari tathA rekhA padmAkArA sushobhanA|| (ghaTAkArA iti pAThAntara:)

Meaning :

Shaligram having blue color; left side one chakra; near vadana lotus lines; is known as Vaikuntha Shaligram

Lakshan Shaloka :

atisnigdha: suvruttashca vartuladvArasamyuta:| bilamadhye tathA cakram drushyate atyantashobhanam|| (hrsava cakra:)

Meaning :

Shaligram having very smooth;thick; round vadana; one small chakra , is known as Vaikuntha Shaligram

 

 

 

 

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Vaikuntha Shaligram”

Your email address will not be published. Required fields are marked *